:::: MENU ::::

Amila

  • Sep 04 / 2013
  • 0

President:
Sohail Z. Husain, MD

muslim.scientists@ahmadiyya.us

 

Vice-President:
Karim Sharif, PhD

karimasharif@gmail.com

 

General Secretary:
Ijaz Ahmed, PhD

jaz677@gmail.com

 

Assistant General Secretary:

Taimur Ahmad, BS (student)

taimur_hmd@yahoo.com

 

Finance Secretary:
Adeel Malik, BS (student)

amalik93@terpmail.umd.edu

 

Publications Secretary:
Ijaz Ahmed, PhD

jaz677@gmail.com

 

Assistant Publications Secretary:

Haris Qureshi, BS (student)

haris.qureshi9@gmail.com 

 

Webmaster:
Ibshar Khandakar

k.ibshar@gmail.com